Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

baner

Rejestracja


PRZESYŁANIE STRESZCZEŃ
Wypełniony w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2020 r. na adres e-mail: ursd@ujk.edu.pl.

Abstrakty zostaną opublikowane w książce streszczeń Forum Doktorantów UJK.

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na e-mail: ursd@ujk.edu.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia po przekroczeniu terminu (tj. 23 października 2020 r.).
Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników nastąpi 30 października 2020 r.

Pobierz Formularz Zgłoszeniowy

ABSTRACT SUBMISSION
The electronic application form should be sent by 15th October 2020 to the email address ursd@ujk.edu.pl.

The abstracts will be published in the book of abstracts of the UJK PhD Students' Forum.

Please send all questions to the organizers by e-mail: ursd@ujk.edu.pl.
The organizers reserve the right to refuse to accept applications sent beyond the deadline (i.e. October 23, 2020).
The deadline for announcing the list of qualified participants is October 30, 2020.

Download the Application Form